Splošni pogoji nagradne igre

 1. člen SPLOŠNE DOLOČBE
 • Organizator aktivacije in nagradnih iger (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje COLBY d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), Ob Dravi 6, 2000 Maribor.
 • Namen nagradne igre je promocija podjetja Colby d.o.o. V nagradni igri sodelujoči sodelujejo v žrebu nagrade, predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih ig
 1. člen POGOJI SODELOVANJA
 • V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni podjetja COLBY d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno s prijavo na e-novice in ni odvisno od nakupa katerega koli izdelka ali storitev podjetja COLBY.
 • S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradnih iger ter Politiko zasebnosti COLBY d.o.o., ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo. Določbe o varstvu osebnih podatkov COLBY d.o.o. so objavljeni na povezavi: https://revamphair.si/policies/privacy-policy
 • Ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook ali Instagram, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook ali Instagram pridružene posameznemu profilu, na katerem poteka nagradna igra, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.
 • Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Colby d.o.o. ne zaračunava.
 • Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.
 1. člen POTEK NAGRADNE IGRE

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook/Instagram profilu.

 1. člen PRAVILA NAGRADNE IGRE
 • Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook/Instagram Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.
 • S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook/Instagram
 • V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook/Instagram profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 • V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.
 • S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
 • V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook/Instagram profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
 1. člen NAGRADE
 • Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.
 • Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook/Instagram Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.
 • Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
 1. člen ŽREBANJE NAGRAD
 • Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
 • Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook/Instagram profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Ob Dravi 6, 2000 Maribor).
 1. člen OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
 • Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook/Instagram profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.
 • S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook/Instagram profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.
 • Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook/Instagram profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.
 • Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.
 1. člen PREVZEM NAGRAD
 • Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook/Instagram p
 • Nagrad so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre, ki zagotovi nagrado.
 • Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
 • Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
 • Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec.
 • V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.
 • Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.
 1. člen VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
 • Organizator COLBYo.o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
 • Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.
 • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
 • Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
 1. Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
 1. elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 2. ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 3. kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
 4. davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
 1. V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in politiko varstva zasebnosti.
 2. Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
 • Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook/Instagram Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.
 1. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 2. člen KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
 • Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook/Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook/Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook/Instagram p
 • Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
 • O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook/Instagram p
 • Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov naslovite na elektronski naslov: info@revamphair.si

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@revamphair.si

Maribor, 01.07.2023